Ifbb.lv » PAR LBFBF » IZGLĪTĪBA » » PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTIEM

Treneru sertifikācija/resertifikācija
LBFBF prasības rakstiska atzinuma saņemšanai

NOLIKUMS

TRENERU SERTIFIKĀCIJA/RESERTIFIKĀCIJA

 

Apstiprināts LBFBF 2023.gada valdes sēdē Nr.4

LBFBF valdes priekšsēdētāja

Kristīne Vederņikova

Rīgā, 2023. gada 26. jūnijā

 

LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJAS

PRASĪBAS RAKSTISKA ATZINUMA SAŅEMŠANAI

Par kvalifikācijas atbilstību A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai

 

 

  1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (turpmāk tekstā – LBFBF), izsniedz rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai.

1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu fitnesa (atlētiskās vingrošanas) treneru sertifikāciju un veicināt fitnesa speciālistu tālākizglītību.

1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu, un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 77 „ Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2023.gada 1.jūliju.

 

  1. PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTAM ATZINUMA SAŅEMŠANAI

2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBFBF rakstisku atzinumu sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai vai resertifikācijas saņemšanai ir jābūt pilngadīgam.

2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

2.2.1. jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā ar iespējamo teorētisko zināšanu pārbaudi – jautājumu un atbilžu veidā.

2.3. Sporta speciālistam, kurš vēlas saņemt atzinumu A, B vai C kategorijas sporta speciālista resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

2.3.1. sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešama ne mazāk kā 3 (trīs) gadu darba praktiskā pieredze fitnesa trenera darbā;

2.3.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LBFBF un/vai akreditēto mācību iestāžu rīkotie tālākizglītības programmas apstiprinātie kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 60 stundu apmērā;

2.3.3. jāveic praktisko zināšanu pārbaude praktiskās nodarbības veidā ar iespējamo papildus teorētisko zināšanu pārbaudi – jautājumu un atbilžu veidā.

 

  1. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu sertifikācijas eksāmena kārtošanai:

3.1.1. iesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā uz federācijas e-pastu ifbb@ifbb.lv, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, informāciju par akreditētās izglītības iestādes absolvēšanu (norādīt gadu);

3.1.2. pēc informācijas saņemšanas LBFBF saskaņo ar Predentendu iespējamo tuvāko laiku ieskaites kārtošanai, nosūtot uz Pretendenta e-pastu visu nepieciešamo informāciju;

3.1.3. uz ieskaiti jāierodas līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu (iesniedz apstiprinātu kopiju).

3.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu resertifikācijas kārtošanai:

3.2.1. iesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā uz federācijas e-pastu ifbb@ifbb.lv, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, sporta speciālista sertifikāta numuru;

3.2.2. dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu (iesniedz apstiprinātu kopiju);

3.2.3. diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (iesniedz apstiprinātu kopiju). To iesniedz sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā laika periodā ne vēlāk kā 5 gadus atpakaļ.

 

 

  1. PRETENDENTA ZINĀŠANU PĀRBAUDE

4.1. Pretendenta praktisko zināšanu ieskaiti pieņem LBFBF atbilstošās kategorijas sporta speciālists.

4.2. Pretendenta ieskaites laikā tiek uzņemts video ieraksts.

4.3. Pretendentam pēc ieskaites veikšanas 5 (piecu) darba dienu laikā tiek nosūtīts rakstisks vērtējums ar atzīmi IESKAITĪTS vai NEIESKAITĪTS.

4.4. Pretendentam jādemonstrē praktiskās zināšanas, uzrādot sekojošas iemaņas:

4.4.1. vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana;

4.4.2. vingrojumu izpildes tehnika (visām muskuļu grupām);

4.4.3. kardiotreniņš, iesildīšanās, stiepšanās.

 

  1. ATZINUMA IZSNIEGŠANA

5.1. Sertificējamam/resertificējamam Pretendentam LBFBF piešķir un izsniedz atzinumu, ja tiek atzīts, ka šī Nolikuma 2. un 3. punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas atzinuma piešķiršanas noteiktajām prasībām, kā arī, ja Pretendenta zināšanas pēc praktiskās ieskaites tiek novērtētas pozitīvi (atzīme IESKAITĪTS).

5.2. Atzinums tiek izsniegts uz LBFBF veidlapas, un to paraksta LBFBF paraksttiesīgā persona balstoties uz ieskaites pieņēmēja vērtējuma.
5.3. Rakstiskā atzinuma derīguma termiņš ir 1 (viens) kalendārais gads.

 

  1. ATTEIKUMS IZSNIEGT ATZINUMU

6.1. LBFBF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:

6.1.1. Pretendents neatbilst šī Nolikuma prasībām;

6.1.2. Pretendenta praktisko zināšanu līmenis neatbilst Nolikumā definētajām prasībām un Pretendenta ieskaites vērtējums ir negatīvs (atzīme NEIESKAITĪTS);

6.1.3. Pretendents ir pārkāpis LBFBF darbību regulējošos statūtus.

 

  1. ATZINUMA SAŅEMŠANAS MAKSA

7.1. Atzinuma izsniegšana un praktisko zināšanu pārbaude sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz Pretendents sekojošā apjomā:

7.1.1. Pretendenta praktisko zināšanu pārbaude un atzinuma izsniegšanas maksa sporta speciālista sertifikācijai sastāda 70.00 EUR (septiņdesmit eiro);

7.1.2. Pretendenta praktisko zināšanu pārbaude un atzinuma izsniegšanas maksa sporta speciālista resertifikācijai sastāda 70.00 EUR (septiņdesmit eiro).

7.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LBFBF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.

7.3. Apmaksas dokuments jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem atzinuma saņemšanai.

7.4. Ja Pretendents nenokārto ieskaiti, atkārtota zināšanu pārbaude un atzinuma izsniegšanas maksa sertifikācijai/resertifikācijai sastāda 50.00 EUR (piecdesmit eiro).

7.5. Atkārtota atzinuma oriģināla izsniegšanas maksa laika periodā līdz 12 mēnešiem sastāda 10.00 EUR (desmit eiro).

7.6. Atzinuma saņemšanas maksa LBFBF licencētiem sportistiem sastāda 50% no noteiktā maksas pakalpojuma apjoma.

7.7. Sporta speciālisti, kuri sertifikāta darbības laikā ir sagatavojuši vismaz 2 (divus) pieaugušo un/vai junioru izlases sportistus, kuri pārstāvējuši Latviju IFBB rīkotajās sacensībās – ir atbrīvoti no atzinuma saņemšanas maksas.

7.8. LBFBF valde var pieņemt lēmumu samazināt vai neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.

 

  1. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu Pretendentam, tiek izskatīti LBFBF valdē.

PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI
Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa Federācija
Copyright © 2010 LBFBF
e-pasts: ifbb@ifbb.lv
Izstrādāts - Esteriol design & development