Ifbb.lv » PAR LBFBF » IZGLĪTĪBA » » PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTIEM

Treneru sertifikācija/resertifikācija
LBFBF prasības rakstiska atzinuma saņemšanai

 

 

NOLIKUMS

TRENERU SERTIFIKĀCIJA/RESERTIFIKĀCIJA

 

Apstiprināts LBFBF 2023.gada valdes sēdē Nr.8

LBFBF valdes priekšsēdētāja

Kristīne Vederņikova

Rīgā, 2023. gada 18. decembrī

 

LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJAS

PRASĪBAS RAKSTISKA ATZINUMA SAŅEMŠANAI

Par kvalifikācijas atbilstību A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai

 

 

  1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (turpmāk tekstā – LBFBF), izsniedz rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai.

1.2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu fitnesa (atlētiskās vingrošanas) treneru sertifikāciju un resertifikāciju, kā arī veicināt fitnesa speciālistu tālākizglītību.

1.3. Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu, un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

1.4. Nolikums stājas spēkā ar 2024.gada 1.janvāri.


  1. PRASĪBAS SPORTA SPECIĀLISTAM ATZINUMA SAŅEMŠANAI

2.1. Pretendentam, kurš vēlas saņemt no LBFBF rakstisku atzinumu sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai vai resertifikācijas saņemšanai ir jābūt pilngadīgam.

2.2. Pretendentam, kurš vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

2.2.1. jānokārto eksāmens praktiskās nodarbības veidā ar iespējamo papildus teorētisko zināšanu pārbaudi – jautājumu un atbilžu veidā.

2.3. Sporta speciālistam, kurš vēlas saņemt atzinumu A, B vai C kategorijas sporta speciālista resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

2.3.1. sertifikāta derīguma termiņa laikā nepieciešama ne mazāk kā 3 (trīs) gadu darba praktiskā pieredze fitnesa trenera darbā;

2.3.2. sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LBFBF un akreditēto mācību iestāžu rīkotie tālākizglītības programmas apstiprinātie kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 60 stundu apmērā;

2.3.3. jānokārto eksāmens praktiskās nodarbības veidā ar iespējamo papildus teorētisko zināšanu pārbaudi – jautājumu un atbilžu veidā.


  1. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu sertifikācijas eksāmena kārtošanai:

3.1.1. iesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā uz federācijas e-pastu ifbb@ifbb.lv, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, informāciju par akreditētās izglītības iestādes absolvēšanu (norādīt gadu);

3.1.2. pēc informācijas saņemšanas LBFBF saskaņo ar Pretendentu iespējamo tuvāko laiku eksāmena kārtošanai, nosūtot uz Pretendenta e-pastu visu nepieciešamo informāciju;

3.1.3. uz eksāmenu jāierodas līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu (iesniedz apstiprinātu kopiju).

3.2. Pretendents, kurš vēlas saņemt LBFBF atzinumu resertifikācijas kārtošanai:

3.2.1. iesniedz rakstisku pieteikumu brīvā formā uz federācijas e-pastu ifbb@ifbb.lv, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, sporta speciālista sertifikāta numuru;

3.2.2. pēc informācijas saņemšanas LBFBF saskaņo ar Pretendentu iespējamo tuvāko laiku eksāmena kārtošanai, nosūtot uz Pretendenta e-pastu visu nepieciešamo informāciju;

3.2.3. uz eksāmenu jāierodas līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina iegūto izglītību (iesniedz apstiprinātu kopiju).

 

  1. PRETENDENTA ZINĀŠANU PĀRBAUDE

4.1. Pretendenta praktisko zināšanu eksāmenu pieņem un vērtē LBFBF atbilstošās kategorijas sporta speciālists.

4.2. Pretendenta eksāmena laikā tiek uzņemts video ieraksts.

4.3. Pretendentam pēc eksāmena veikšanas 5 (piecu) darba dienu laikā tiek nosūtīts rakstisks vērtējums ar atzīmi IESKAITĪTS vai NEIESKAITĪTS.

4.4. Eksāmena laikā Pretendentam jādemonstrē praktiskās zināšanas, uzrādot sekojošas iemaņas:

4.4.1. vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana;

4.4.2. vingrinājumu izpildes tehnika (visām muskuļu grupām) ar trenažieriem un brīviem svariem;

4.4.3. bāzes vingrinājumi un izolētie vingrinājumi, to pielietojums treniņu procesā;

4.4.4. vingrinājumu nosaukumi un termini, to pielietojums fitnesa nozarē;

4.4.5. trenažieru zāles aprīkojums un terminoloģija.

 

      5. ATZINUMA IZSNIEGŠANA

5.1. Sertificējamam/resertificējamam Pretendentam LBFBF piešķir un izsniedz atzinumu, ja tiek atzīts, ka šī Nolikuma 2. un 3. punktā minētie dokumenti atbilst attiecīgās kategorijas atzinuma piešķiršanas noteiktajām prasībām, kā arī, ja Pretendenta zināšanas pēc eksāmena tiek novērtētas pozitīvi (atzīme IESKAITĪTS).

5.2. Atzinums tiek izsniegts uz LBFBF veidlapas un elektroniski nosūtīts LSFP Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai.

5.3. Atzinuma derīguma termiņš ir 1 (viens) kalendārais gads.

 

  1. ATTEIKUMS IZSNIEGT ATZINUMU

6.1. LBFBF var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos:

6.1.1. Pretendents neatbilst šī Nolikuma prasībām;

6.1.2. Pretendenta praktisko zināšanu līmenis neatbilst Nolikumā definētajām prasībām un Pretendenta eksāmena vērtējums ir negatīvs (atzīme NEIESKAITĪTS);

6.1.3. Pretendents ir pārkāpis LBFBF darbību regulējošos statūtus.

 

  1. ATZINUMA SAŅEMŠANAS MAKSA

7.1. Eksāmens ir maksas pakalpojums, ko sedz Pretendents sekojošā apjomā:

7.1.1. Pretendenta praktisko zināšanu eksāmens un atzinuma izsniegšanas maksa sporta speciālista sertifikācijai/ resertifikācijai sastāda 75.00 EUR (septiņdesmit pieci eiro);

7.1.2. Pretendenta atkārtots praktisko zināšanu eksāmens un atzinuma izsniegšanas maksa sporta speciālista sertifikācijai/resertifikācijai sastāda 65.00 EUR (sešdesmit pieci eiro).

7.2. Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LBFBF kontu atbilstoši rēķinam.

7.3. Atzinuma oriģināla izsniegšanas maksa papīra formātā (pēc pieprasījuma) sastāda 10.00 EUR (desmit eiro).

7.4. Atzinuma maksa LBFBF licencētiem sportistiem sastāda 60% no noteiktā maksas pakalpojuma apjoma.

7.5. LBFBF valde var pieņemt lēmumu samazināt izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.

 

  1. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Strīdi, kas saistīti ar atteikumu izsniegt atzinumu Pretendentam, tiek izskatīti LBFBF valdē.

PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI
Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa Federācija
Copyright © 2010 LBFBF
e-pasts: ifbb@ifbb.lv
Izstrādāts - Esteriol design & development