Ifbb.lv » PAR LBFBF » STATŪTI
Federācijas biedra iesnieguma veidlapa un pievienojamo dokumentu sarakstsReģistrēts LR biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2009.gada 24.aprīlī
ar Nr. 40008128512
Valsts notāre: (paraksts) Ligita Pentjuša

Biedrības „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”

STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”, kura oficiālais saīsinājums ir LBFBF, (turpmāk tekstā – Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1.   Attīstīt bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidu Latvijā;
2.1.2.   Apvienot bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veida atlētus, trenerus un atbalstītājus;
2.1.3.   Radīt un nodrošināt bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veida praktizēšanai labvēlīgus apstākļus.
2.2.  Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1.   Vadīt un koordinēt darbu bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā Latvijā, kā arī pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Bodibildinga un fitnesa federācijā (International Federation of Bodybuilding & Fitness – IFBB);
2.2.2.   Reklamēt un attīstīt interesi par bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidu un propagandēt veselīgu dzīves veidu un apstākļus caur bodibildingu, fitnesu un bodifitnesu kā fiziskās kultūras veidu;
2.2.3.   Attīstīt un stiprināt draudzīgas attiecības un kooperāciju ar IFBB locekļiem – Eiropas un Pasaules valstu Nacionālām federācijām;
2.2.4.   Rīkot sacensības bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā IFBB versijā, tai skaitā nodrošinot ikgadēja nacionālā čempionāta sarīkošanu;
2.2.5.   Nodrošināt Latvijas bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sportistu dalību Starptautiskās Bodibildinga un fitnesa federācijas rīkotās sacensībās, veidojot un nosūtot dalībai minētajās sacensībās Latvijas izlasi bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā;
2.2.6.   Izveidot un vadīt sportistu un treneru treniņprogrammu, kā arī nodrošināt tiesnešu apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, tai skaitā starptautiskā līmenī;
2.2.7.   Nodrošināt sporta ētikas normu un godīgas spēles principu ievērošanu bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā Latvijā;
2.2.8.   Nodrošināt Pasaules Antidopinga kodeksa, šo sfēru regulējošo Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu un Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) antidopinga politikas ievērošanu bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā Latvijā, īstenojot dopinga kontroles programmas un darot visu iespējamo, lai Biedrības atlēti piedalītos IFBB sankcionētās starptautiskās un vietējās sacensībās brīvi no aizliegtām vielām un nepielietojot aizliegtās metodes.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, kas praktizē vai atbalsta bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2.  Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3.  Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.
4.4.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1.   biedrs izdarījis rupju šo statūtu pārkāpumu vai nodarījis būtisku kaitējumu Biedrībai;
4.5.2.   biedrs nepilda kopsapulces un/ vai valdes lēmumus;
4.5.3.   biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4.   biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6.  Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1   Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1.   piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2.   saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3.   piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos saskaņā ar to nolikumiem vai noteikumiem, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2.   Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1.   ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2.   ievērot Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus un darboties saskaņā ar Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) antidopinga politiku;
5.2.3.   sniegt informāciju par savu darbību Biedrības valdes noteiktajos termiņos;
5.2.4.   ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.
5.3.   Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1   Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2.   Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1.   Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2.   Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.
7.3.   Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4.   Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc prezidenta vai valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5.   Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6.   Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7.   Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8.   Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1.   Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem, to skaitā Biedrības prezidenta, viceprezidenta, ģenerālsekretāra un galvenā trenera, un kurus uz 4 (četriem) gadiem ievēl biedru sapulce.
8.2.   Biedrības prezidents ir valdes priekšsēdētājs un organizē valdes darbu.
8.2.1.   Par Biedrības prezidentu var ievēlēt tikai Latvijas Republikas pilsoni.
8.3.   Valde sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trijos mēnešos un tās ir atklātas.
8.4.   Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5.   Biedrības prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar visiem valdes locekļiem.
8.6.   Biedrības valdes sēdes var sasaukt un darba kārtības jautājumus noteikt jebkurš valdes loceklis, paziņojot citiem valdes locekļiem to telefoniski vai rakstiski (atzīstamas arī e-pasta vai faksimila vēstules); tās var notikt klātienē vai neklātienē, tai skaitā telefonaptaujas veidā. Valdes lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja „par” nobalsojis vairākums valdes locekļu, pie kam vienāda balsu skaita sadalījuma gadījumā izšķirošā ir Biedrības prezidenta balss. Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, norādot katra valdes locekļa balsojumu.
8.7.   Valdes locekļiem un Biedrības prezidentam par savu pienākumu pildīšanu ar biedru sapulces lēmumu var noteikt atlīdzību. Gadījumā, ja par Biedrības prezidenta vai valdes locekļu pienākumu pildīšanu noteikta atlīdzība, darba līgumu ar Biedrības prezidentu slēdz biedru sapulces pilnvarots valdes loceklis, bet ar pārējiem valdes locekļiem – Biedrības prezidents.

 

9.nodaļa. Revidents.

9.1.   Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2.   Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3.   Revidents:
9.3.1.   veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2.   dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3.   izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4.   sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4.   Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5.   Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1.  Biedrības biedri nemaksā biedru naudu.

Pilnvarotie pārstāvji:

Kristīne Vederņikova
Vladimirs Belovs

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2009.gada 7.aprīlī

PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI
Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa Federācija
Copyright © 2010 LBFBF
e-pasts: ifbb@ifbb.lv
Izstrādāts - Esteriol design & development